Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

Muhtelif Miktarlarda Çocuk Oyun Seti Ve Kent Donatı Elemanı Alım İşi Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 Uncu Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/173887

1-İdarenin

A) Adresi: Ereğlikapı Mahallesi Atatürk Bulvarı (7. Bulv.) Migros Avm. Arkası İpekyolu İş Merkezi Kat:12 No:66 - Aksaray Merkez / Aksaray Aksaray Merkez/Aksaray

B) Telefon Ve Faks Numarası: 382 222 01 25 - 382 222 01 03

C) Elektronik Posta Adresi: Temizlik@Aksaraybel.Tr

Ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi (Varsa): Https://Ekap.Kik.Gov.Tr/Ekap/

2-İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı: 20 (Yirmi) Kalem Ve Muhtelif Miktarlarda Çocuk Oyun Seti Ve Donatı Elemanı Alım İşi

Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.

B) Teslim Yeri  : Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu

C) Teslim Tarihi            : Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 90 (Doksan) Takvim Günü İçinde İdare Talebine Göre Montaj Ve Uygulama Bitirilip İdareye Teslim Edilecektir.

3- İhalenin

A) Yapılacağı Yer: Aksaray Belediyesi (Zincirli Mahallesi 44. Cad. (M. Altınsoy Cad.) No:55 - Aksaray)

B) Tarihi Ve Saati: 21.04.2020 - 10:00

4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:

4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya Bu Hususları Gösteren Belgeler İle Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4.1.3. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu.

4.1.4. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Geçici Teminat.

4.1.5 İhale Konusu Alımın Tamamı Veya Bir Kısmı Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel Kişi Tarafından İş Deneyimini Göstermek Üzere Sunulan Belgenin, Tüzel Kişiliğin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Veya Yeminli Mali Müşavir Ya Da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veya Noter Tarafından İlk İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren Belge, Standart Forma Uygun Belge,

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

İdare Tarafından Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriter Belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:

Son Beş Yıl İçinde Bedel İçeren Bir Sözleşme Kapsamında Kesin Kabul İşlemleri Tamamlanan Ve Teklif Edilen Bedelin % 40 Oranından Az Olmamak Üzere İhale Konusu İş Veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler Veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.

4.3.2. Yetkili Satıcılığı Veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler:

A) İmalatçı İse İmalatçı Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgeler,

B) Yetkili Satıcı Veya Yetkili Temsilci İse Yetkili Satıcı Ya Da Yetkili Temsilci Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgeler,

C) Türkiye’de Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteriyor İse Yukarıdaki Belgelerden Biriyle Birlikte Sunduğu Serbest Bölge Faaliyet Belgesi.

İsteklilerin Yukarıda Sayılan Belgelerden, Kendi Durumuna Uygun Belge Veya Belgeleri Sunması Yeterli Kabul Edilir. İsteklinin İmalatçı Olduğu Aşağıdaki Belgeler İle Tevsik Edilir.

1. İstekli İmalatçı İse, İmalatçı Olduğunu Aşağıdaki Belirtilen Belgelerden En Az Birini Teklif Dahilinde Sunmak Kaydı İle Tevsik Edecektir.

A) İstekli Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

B) İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından İstekli Adına Düzenlenen Kapasite Raporu,

C) İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından İstekli Adına Düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

Ç) İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından İstekli Adına Düzenlenmiş Ve Teklif Ettiği Mala İlişkin Yerli Malı Belgesi,

D) İsteklinin Alım Konusu Malı Ürettiğine İlişkin Olarak İlgili Mevzuat Uyarınca Yetkili Kurum Veya Kuruluşlarca Düzenlenen Ve İsteklinin Üretici Veya İmalatçı Olduğunu Gösteren Belgeler.

2. İstekli Yetkili Satıcı Veya Yetkili Temsilci İse, Yetkili Satıcı Ya Da Yetkili Temsilci Olduğunu Gösteren Belge Veya Belgelere İlave Olarak, Yetkili Satıcısı Ya Da Yetkili Temsilcisi Olduğu Üretici Veya İmalatçıya İlişkin 1. Madde Alt Bentlerinde Belirtilen Belgelerin En Az Birini Teklif Dahilinde Sunacaktır.

4.3.3. Satış Sonrası Servis, Bakım Ve Onarıma İlişkin Belgeler:

Alımı Yapılacak Mal Kalemlerine İlişkin Olarak, Arıza Olmaması Durumunda İstenilen Garanti Süresi Kadar Yılda Bir Defa Olmak Üzere Servis Ve Bakım Hizmeti Yapılacaktır. Garanti Süresi İçerisinde Meydana Malzeme, Montaj Ve Uygulamadan Kaynaklanan Kusur Ve Arızalar İçin En Geç 7 (Yedi) İş Günü İçerisinde Arıza Ve Kusuru Gidereceği Konusunda İstekli Tarafından Servis Ve Bakım Taahhütnamesi Verilecektir.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda İlişkin Belgeler:

1. Ts En 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları- Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metodları

2. Ts En 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları- Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metodları)

3. Ts En 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları- Bölüm 3:Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları)

4. Ts En 71-3: 2013+A1:2014-12 Standartları Gereğince Çocuk Sağlığına Zararlı Madde İçermediğini Gösteren Olumlu Test Raporu

5. Ts En 71-2+A1:2014-04 Standartları Gereğince Yanmazlık Deneyi Olumlu Türkçe Test Raporu,

6. Ts 4687 Piknik Masası

7. Ts 7941 Oturma Banklar

8. Tse K 186 Çöp Kovası

9. Ts 12427 Hizmet Yeterlilik Belgesi

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:

4.4.1.

Her Türlü Çocuk Oyun Grubu Ve/Veya Donatı Elemanı İmalatı Ve/Veya Satışı İşleri Benzer İş Olarak Belirlenmiştir.

5.Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.

6. İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.

7. İhale Dokümanının Görülmesi:

7.1. İhale Dokümanı, İdarenin Adresinde Görülebilir.

7.2. İhaleye Teklif Verecek Olanların İhale Dokümanını Ekap Üzerinden E-İmza Kullanarak İndirmeleri Zorunludur.

8. Teklifler, İhale Tarih Ve Saatine Kadar Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Bürosu Kat :2 (Zincirli Mahallesi 44. Cad. (M. Altınsoy Cad.) No:55 - Aksaray) Adresine Elden Teslim Edilebileceği Gibi, Aynı Adrese İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Da Gönderilebilir.

9. İstekliler Tekliflerini, Mal Kalem-Kalemleri İçin Teklif Birim Fiyatlar Üzerinden Vereceklerdir. İhale Sonucu, Üzerine İhale Yapılan İstekliyle Her Bir Mal Kalemi Miktarı İle Bu Mal Kalemleri İçin Teklif Edilen Birim Fiyatların Çarpımı Sonucu Bulunan Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşme İmzalanacaktır.

Bu İhalede, İşin Tamamı İçin Teklif Verilecektir.

10. İstekliler Teklif Ettikleri Bedelin %3’ünden Az Olmamak Üzere Kendi Belirleyecekleri Tutarda Geçici Teminat Vereceklerdir.

11. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, İhale Tarihinden İtibaren 90 (Doksan) Takvim Günüdür.

12. Konsorsiyum Olarak İhaleye Teklif Verilemez.

13. Bu İhalede Elektronik Eksiltme Yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 İnci Maddesinde Öngörülen Açıklama İstenmeksizin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Üzerinde Bırakılacaktır.

   

 

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı