AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI EK HİZMET BİNASI, YAPIM İŞLERİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI EK HİZMET BİNASI, YAPIM İŞLERİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Ek Hizmet Binası,  Yapım İşleri İnşaatı Yapım İşleri’ne ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Anahtar teslimi üzerinden kapalı zarf teklif usulü ile yapılacaktır.

1-) İdarenin

a) Adresi: Hacılar Harmanı Mah.5. Bulvar No:53/1 68100 AKSARAY

b) Telefon ve Faks Numarası: 0.382 444 47 56 – 0.382 213 99 10

c) Elektronik Posta Adresi: aksaraytso@gmail.com

2-) İş Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü, Miktarı: Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Ek Hizmet Binası Yapım İşleri İnşaatı

b) Yapılacağı Yer: Aksaray ili Merkez İlçesi Hacılar Harmanı mahallesi 18J-2 Pafta 3950 Ada 9 parsel

c) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihiden itibaren iş yeri teslimine takiben işe başlanacaktır.  

d) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan takvim günüdür. (Sözleşme mucibi Yapım Süresi Açıklaması)

3-) Yapım İşine Ait Tekliflerin sonuçlandırılması

a) Yapılacağı Yer: Aksaray Ticaret ve Sanayi Hizmet Binası

b) Tarih ve Saati: 07.08.2019 ÇARŞAMBA – 11:00 Son teklif tarih ve saatinden sonra

4-Teklife katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Teklife katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya Teklif tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya Teklif tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.     

4.1.6- Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.    

4.1.7- Teklif konusu veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Son yirmi yıl içinde sözleşme kapsamında yapılan işlerin tek sözleşmede iş deneyimi ihaleye girilebilir  ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere Teklif konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,  Benzer iş: B3 VEYA A8 grubu işler benzer işe denk sayılacak diploma: inşaat müh. Veya mimarlık

5- Teklife sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6-Teklif dokümanı Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası adresinden veya Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının kurumsal web adresi olan www.aksaraytso.org.tr ‘ den ücretsiz alınabilir

7-Teklifler Teklif saatine kadar Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine verilebilecektir.

8-İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Teklif sonucu, üzerine Teklif yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

9-İstekliler teklif edilen bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat %10 olacaktır.

10- Verilen tekliflerin ve geçici teminatın geçerlik süresi, Teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Teklifler, 07.08.2019 ÇARŞAMBA günü saat 11;00 ye kadar, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası adresine elden teslim edilecektir. Bunundan dışında sunulan teklifler alınmayacaktır.

11-İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.

12-Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

13- Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tabi olup 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine tabi değildir. İdaremiz İhaleyi yaptırıp yaptırmamakta veya ihale sonucunda ihaleye giren firmalardan dilediği şahıs yâda firmaya ihaleyi vermekte tam yetkilidir.

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon